Get Adobe Flash player

สถิติการเข้าชม

6757599
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
24775
0
24775
6732765
24775
0
6757599

Your IP: 3.219.167.194
Server Time: 2020-08-16 03:40:31

ลงชื่อเข้าใช้

รายชื่อ วิทยากรและผตส.คัดภาคกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 (ปี 2558)

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

          สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย โคยคณะทำงานด้านบริหารงานผู้ตัดสินและผู้ควบคุมการแข่งขัน ได้พิจารณาคัดเลือกวิทยากรและผู้ตัดสิน เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนภาคไปแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 44 จังหวัดนครสวรรค์ จากหลักเกณฑ์ ดังนี้

  1. เป็นผู้ตัดสิน Active
  2. มีผลงานช่วยเหลืองานของสมาคมฯ หรืองานที่สมาคมฯ รับรองอย่างสม่ำเสมอ
  3. ไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาโทษจากสมาคมฯ

          รายชื่อผู้ตัดสินที่ได้รับการคัดเลือกขั้นต้นให้ไปปฏิบัติหน้าที่ จะได้นำเสนอเพื่อเรียนท่านนายกฯ รับทราบและพิจารณาเห็นชอบต่อไป

           ขอเรียนให้ผู้ตัดสินที่มีรายชื่อได้ทราบเพื่อเตรียมตัว วางแผน ไม่ให้เกิดความผิดพลาด หรือ เป็นอุปสรรคในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ โดยในเบื้องต้น ผู้ที่มีรายชื่อจะได้รับการติดต่อจาก นายสุรินทร์ สุรรัตนากร เพื่อแจ้งและขอคำยืนยันทาง Line หรือ ส่ง SMS ยืนยันว่า ไปได้ / ไปไม่ได้ หรือ ติดต่อหมายเลข 0816867224 ตั้งแต่บัดนี้ไม่เกินวันที่ 25 เมษายน 2558

           ทั้งนี้ขอเรียนให้ทราบว่า ท่านนายกฯ จะเป็นผู้พิจารณาผู้แทนสมาคมฯ และจะส่งรายชื่อทั้งหมดให้ กกท. หลังจากนั้นคณะทำงานฯ จะนำรายชื่อที่มีรายมือชื่อของท่านนายกฯ ลงประกาศในเว็บ จึงจะถือว่าสิ้นสุด สำหรับรายชื่อผู้ตัดสินที่ส่งไปให้สมาคมกีฬาบาสฯ มีรายนามดังต่อไปนี้

 รายชื่อวิทยากรและผู้ตัดสินไปคัดภาคกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 44 จังหวัดนครสวรรค์
เพื่อนำเสนอท่านนายกฯ พิจารณาและลงนาม ส่ง กกท.

 ที่ รายการ  ตำแหน่ง ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ
  ภาค 1 จ.ระยอง (17 - 27 กรกฎาคม 2558)
1   ผู้แทนสมาคมฯ นายถาวร แสงจรูญ  นายกสมาคมฯ เป็นผู้พิจารณา
2   วิทยากร นายณรงค์ กิจยรรยง  
3   ผู้ตัดสิน นายธงชัย ทวีวุฒิโสภณ ขอถอนตัว / นายโอภาส สมิต ขอถอนตัว (นายวรากร วัฒนานนท์เสถียร : แทน)
4   ผู้ตัดสิน นายสมเกียรติ เงินพจน์ด้วง  
5   ผู้ตัดสิน นายปรีดา ม่วงมี  
  ภาค 2 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (10 - 19  กรกฎาคม 2558)
1   ผู้แทนสมาคมฯ นายสมภพ ห่วงทอง  นายกสมาคมฯ เป็นผู้พิจารณา
2   วิทยากร  ว่าที่ รต.วสุวัตน์ วิฑูรสูตร ติดราชการ / นายอิทธิพล พงษ์ทิพย์สุคนธ์ ติดภาระกิจ (นายวิรุณ ทองพิลา : แทน)
3   ผู้ตัดสิน  จ่าสิบเอกสายัณห์ ผากาเกตุ ติดราชการ / นายจิรพัฒน์ โอภาสพานิชยกุล ติดภาระกิจ (นายธงชัย บุตรสุวรรณ : แทน)
4   ผู้ตัดสิน  นายณัฐพงษ์ อัครวุฒิพงษ์กุล  
5   ผู้ตัดสิน นายสันติ หงษ์ทอง  
  ภาค 3 จ.สุรินทร์ (14 - 24 สิงหาคม 2558)
1   ผู้แทนสมาคมฯ นายชมพู วชิรศรีสุกัญยา  นายกสมาคมฯ เป็นผู้พิจารณา
2   วิทยากร  นายศิลปชัย ศรบุญทอง  
3   ผู้ตัดสิน  นายสมชาย เอกปิยะพรชัย ขอถอนตัว มีปัญหาเรื่องสุขภาพ(นายชูชาติ ด่านไพบูลย์ : แทน)
4   ผู้ตัดสิน  พ.อ.อ.จตุพล ขันธจิตต์   
5   ผู้ตัดสิน  นายสืบพงษ์ วิชัยผิน  
  ภาค 4 จ.ระนอง (25 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2558)
1   ผู้แทนสมาคมฯ นายสุรินทร์ สุรรัตนากร  นายกสมาคมฯ เป็นผู้พิจารณา
2   วิทยากร นายชมพู วชิรศรีสุกัญยา  
3   ผู้ตัดสิน  นายนพพล สิริสุระกานนท์  
4   ผู้ตัดสิน นายณัชธัญ มุ่งหมาย  
5   ผู้ตัดสิน  นายอมรกฤศ แตงฤทธิ์  
  ภาค 5 จ.อุตรดิตถ์ (20 - 29 มิถุนายน 2558)
1   ผู้แทนสมาคมฯ  นายศิลปชัย ศรบุญทอง  นายกสมาคมฯ เป็นผู้พิจารณา
2   วิทยากร  นายสมภพ ห่วงทอง ติดราชการ (นายชมพู วชิรศรีสุกัญยา : แทน)
3   ผู้ตัดสิน  นายปรีดา ป้องสีดา  
4   ผู้ตัดสิน นายณรงค์ศักดิ์ ศรีไพบูลย์สกุล ติดภาระกิจ / นายธนพล นุ่นสังข์ ติดภาระกิจ (นายสกฤษฎ์ชัย ศรศรียศท์ : แทน)
5   ผู้ตัดสิน  นายไชยวัฒน์ แพพิพัฒน์  

รายชื่อวิทยากร (สำรอง)

 ที่ ชื่อ - นามสกุล  จังหวัด หมายเหตุ 
1 นายชมพู วชิรศรีสุกัญยา นนทบุรี   
2 นายอิทธิพล พงศ์ทิพย์สุคนธ์ กทม. ขอถอนตัว
3 นายวิรุณ ทองพิลา นนทบุรี  
4 นายสุรินทร์ สุรรัตนากร จันทบุรี  
5 นายณรงค์ กิจยรรยง กทม.  
6 ว่าที่ รต.วสุวัตน์ วิทูรสูตร กทม.  
7 นายศิลปชัย ศรบุญทอง กทม.  
8 นายสมภพ ห่วงทอง ราชบุรี  
9 นายปรีดา ป้องสีดา สระแก้ว  

รายชื่อผู้ตัดสิน (สำรอง)

 ที่ ชื่อ - นามสกุล  จังหวัด หมายเหตุ 
1 นายธนพล นุ่นสังข์ กทม. ขอถอนตัว
2 นายโอภาส สมิตร กทม. ขอถอนตัว
3 นายจิรพัฒน์ โอภาสพานิชยกุล ราชบุรี ขอถอนตัว
4 นายธนดล แสนเมือง กทม. ติดภาระกิจ
5 นายสกฤษฎ์ชัย ศรศรียศท์ ศรีสะเกษ แทน นายธนพล นุ่นสังข์
นายกิตตินาถ จันทรศารกูล กทม. ไม่ติดต่อกลับ
7 นายธงชัย บุตรสุวรรณ ชลบุรี แทน นายจิรพัฒน์ โอภาสพานิชยกุล
8 นางสาวชิดชนก ศรีสวัสดิ์ ราชบุรี  ติดภาระกิจ
9 นายชูชาติ ด่านไพบูลย์ พิษณุโลก แทน : นายสมชาย เอกปิยะพรชัย 
10 นายวรากร วัฒนานนท์เสถียร บุรีรัมย์ แทน : นายโอภาส สมิต 

นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอล

boss01.jpg

หัวหน้าผู้ตัดสิน

yak03.jpg

ค้นหา

สุดยอดของวงการบาสฯ ไทย

พื้นที่โฆษณา

สนใจติดต่อได้ที่ สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย
02-170-9641 , 092-962-5761